ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR IV G (BUCĂTAR)

15.02.2016 22:31

Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, Buzău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă, de muncitor calificat IV (bucătar).

A. CONDIȚII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

B. Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

 1. cursuri de calificare sau şcoala profesională;

 2. experiență în domeniu de minim 3 ani;

 3. domiciliul în Municipiul Buzău.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

26 februarie 2016, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;

27 februarie 2016: selecția dosarelor de concurs;

28 februarie 2016, ora 9,00: afișarea rezultatelor selecției dosarelor;

28 februarie 2016, intervalul orar 11,30-13,30: depunerea contestațiilor;

29 februarie 2016, ora 9,00: afișarea rezultatelor în urma contestațiilor;

4 martie 2016, ora 9,00: proba practică

5 martie 2016, ora 9: afișarea rezultatelor la proba practică;

5 martie 2016, intervalul orar 11,30- 13,30: depunerea contestațiilor

6 martie 2016, ora 9: afișarea rezultatelor în urma contestațiilor;

10 martie 2016, ora 9: proba interviului;

11 martie 2016, ora 9: afișarea rezultatelor

11 martie 2016, intervalul orar 11,30-13,30: depunerea contestațiilor;

12 martie 2016, ora 9: afișarea rezultatelor în urma contestațiilor și a rezultatelor finale.

C. Dosarul  de concurs va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

 7. curriculum vitae.

 8. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Tehnologic „Henri Coandă”, Buzău, str. Horticolei, nr. 50, tel. 0238/710650; 0766587890, e-mail liceul_henri_coanda_bz@yahoo.com