ANUNŢ CONCURS ÎNGRIJITOR

03.05.2017 08:59

 

ANUNŢ CONCURS

Privind ocuparea 1 post  vacant  personal nedidactic - INGRIJITOR

 

Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Buzău cu  sediul în localitatea Buzău, str. Horticolei nr.15, judeţul Buzău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale,

-          de îngrijitor IG – 1 post, conform HG 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Termenul de depunere al dosarelor este 18.05.2017, ora 16ºº, la secretariatul şcolii.

Conţinutul dosarului de concurs ( conform art.6, HG. Nr.286/2011, cu modificările ulterioare):

(1)   Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a.       cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b.      copia actului de identitate sau oricare alt document care atestă identitatea, potrivit legii;

c.       copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d.      carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie/şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e.       cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f.       adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g.       curriculum vitae

(2)   Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

(3)   În cazul documentului prevăzut la alin.(1) lit. e), candidatul declarat admis la  selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale,  are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tărziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

(4)   Actele prevăzute la alin.(1) lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

CONDIŢII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI (conform art.3, HG nr.286/2011, cu modificările ulterioare):

a.       are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic – European şi domiciliul în România;

b.      cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c.       are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d.      are capacitate deplină de exerciţiu;

e.       are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f.       nu a fost condamnată  definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

-          studii generale (şcoala generală de 8 clase) sau medii;

-          are disponibilitate de program flexibil;

-          are disponibilitatea pentru munca în 2 schimburi;

-          ştie să folosească ustensilele de lucru şi produsele de curăţenie sanitare abilitate;

-          experienţă  în domeniu;

-          aviz psihologic;

-          recomandare sau calificativ de la ultimul loc de muncă.

 

DESCRIEREA POSTULUI

1.      Compartimentul administrativ

2.      Denumirea postului: îngrijitor

3.      Norma de activitate – 40 ore/ săptămână

 

RELAŢII CU ALTE POSTURI

1.      ierarhice de subordonare – director, director adjunct, administrator;

2.      de colaborare: cu elevii de serviciu, profesorul de serviciu, responsabilii de sectoare.

 

 

OBIECTIVELE SPECIFICE POSTULUI (extras din fişa postului):

-          execută lucrări de igienizare a spaţiilor din instituţie;

-          implicarea în activităţile şcolii, la nivelul compartimentului;

-          execută lucrări de curăţenie a curţii;

-          respectă cu stricteţe normele de protecţie SSM şi PSI;

-          participă la întreţinerea spaţiilor verzi şi la degajarea aleilor de zăpadă şi gheaţă.

 

 

GRAFIC DE DESFĂŞURARE

a.       depunerea dosarelor – 12.05.2017 – 18.05.2017 între orele 08.00 – 16.00, în zilele lucrătoare, la secretariatul şcolii;

b.      selecţia dosarelor depuse – 19.05.2017

c.       afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor depuse – 22.05.2017, ora 11.00;

d.      depunerea contestaţiilor în urma dosarelor depuse – 22.05.2017, între orele 12.00 – 16.00;

e.       afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse ca urmare a selecţiei dosarelor – 23.05.2017, ora 11.00

f.        susţinerea probei practice – 24.05.2017, ora 10.00;

g.       afişarea rezultatelor probei practice – 24.05.2017, ora 15.00;

h.      depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei practice – 25.05.2017, între orele 09.00 – 12.00;

i.        afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor la proba practică– 25.05.2017, între orele 15.00;

j.        susţinerea interviului – 29.05.2017, ora10.00;

k.      afişarea rezultatelor interviului – 29.05.2017, ora 15.00;

l.        depunerea contestaţiilor în urma susţinerii  interviului – 30.05.2017, între orele 09.00 – 12.00;

m.    afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor la proba susţinerii interviului 30.05.2017, ora 15.00;

n.      afişarea rezultatelor finale – 31.05.2017, ora 10.00.

 

TEMATICA CONCURSULUI

1.      Legea nr.307/2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor;

2.      Legea sănătăţii şi securităţii în muncă nr.319/2006 şi Normele de aplicare aprobate prin H-G- nr.1425/2006.

 

 

NOTĂ:

Conform HG 286/2011 sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minim 70 de puncte;

Documentele vor fi aduse îndosariate în ordinea menţionată într-un dosar cu şină;

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Tehnologic „Henri Coandă”, Buzău, str. Horticolei, nr. 50, tel. 0238/710650; 0766587890, e-mail liceul_henri_coanda_bz@yahoo.com

ANUNȚ CONCURS ingrijitor.docx (182672)

FIȘA POSTULUI ÎNGRIJITOR