ANUNŢ CONCURS - Pedagog şcolar

28.11.2018 13:27

ANUNŢ CONCURS

Privind ocuparea 1 post  vacant personal didactic auxiliar – pedagog şcolar

 

Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Buzău cu  sediul în localitatea Buzău, str. Horticolei nr.50, judeţul Buzău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale,

-          de pedagog şcolar I A ( studii medii) –1 post, conform HG 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Termenul de depunere al dosarelor este 07.12.2018, ora 16ºº, la secretariatul şcolii.

Conţinutul dosarului de concurs ( conform art.6, HG. Nr.286/2011, cu modificările ulterioare):

(1)   Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a.       cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b.      copia actului de identitate sau oricare alt document care atestă identitatea, potrivit legii;

c.       copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d.      carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie/şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e.       cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f.       adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g.      curriculum vitae.

(2)   Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

(3)   În cazul documentului prevăzut la alin.(1) lit. e), candidatul declarat admis la  selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale,  are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

(4)   Actele prevăzute la alin.(1) lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

CONDIŢII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI (conform art.3, HG nr.286/2011, cu modificările ulterioare):

a.       are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic – European şi domiciliul în România;

b.      cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c.       are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d.      are capacitate deplină de exerciţiu;

e.       are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f.       îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g.      nu a fost condamnată  definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

-          studii medii;

-          vechime în specialitate şi/sau experienţă în domeniu asemănător;

-          recomandare de la ultimul loc de muncă şi/sau calificativul pe ultimii 3 ani (document obligatoriu la dosar);

-          aviz psihologic;

-          cunoştinţe de utilizare şi operare PC;

-          modul psihopedagogic sau alt curs  de pregătire psihopedagogică;

-          abilităţi de comunicare și relaționare cu elevii;

-          disponibilitate de program în 2 schimburi;

-          disponibilitate la timp de lucru prelungit.

 

ATRIBUŢIILE PRINCIPALE ALE POSTULUI (extras din fișa postului)

ü  Respectarea planurilor manageriale ale şcolii;

ü  Supravegherea elevilor în internat şi stabilirea unui timp de studiu etc;

ü  Verifica zilnic efectuarea curăţeniei în dormitoare și păstrarea unei stări de igienă în vestiare

ü  Contribuie în toate împrejurările la formarea deprinderilor de ordine, curăţenie şi disciplină a elevilor;

ü  Îndrumă pe elevi să respecte regulile igienico-sanitare în şcoală, cantină, internat;

ü  Trimite şi supraveghează elevii în timpul meselor servite la cantină;

ü  Informează conducerea de absenţa elevilor din internat pentru a se putea lua măsurile necesare/ zilnic; 

ü  Acordă elevilor suport transdisciplinar și interdisciplinar pentru educație;

ü  Supraveghează elevii și să oferă  sprijin pentru elaborarea, efectuarea și rezolvarea temelor pentru acasă, prin alegerea celei mai potrivite strategii didactice;

ü  Ajută elevii sa descopere care este importanta educației în procesul propriu de dezvoltare;

ü  Creează condiții optime in vederea receptării cunoștințelor (material relevant in cantitate suficienta);

ü  Are capacitatea de organizare a procesului de instruire, după amiază în timpul studiului elevilor la sala de pregătire a internatului, în forme și prin situații de învățare adecvate tipului de deprinderi care trebuie formate;

ü  Corectează comportamentul elevului prin aplicarea recompenselor și sancțiunilor, ca urmare a evaluării comportamentelor prin prisma regulilor existente în familie, scoală si societate;

ü  Respectă condițiile deontologice specifice profesiei;

ü  Respectă dispozițiile legale privind păstrarea secretului de serviciu referitoare la date, documente sau informații care nu sunt destinate publicității;

ü  Informează conducerea despre orice deficiență constatata sau eveniment petrecut.

ü  Îndeplinește alte atribuţii dispuse de conducere, care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de responsabilitate;

ü  respectarea ROFUIP, ROI, a normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţii în cadrul unităţii de învăţământ.

 

GRAFIC DE DESFĂŞURARE

a.       depunerea dosarelor – 03.12.2018 – 07.12.2018, între orele 08.00 – 16.00, în zilele lucrătoare, la secretariatul şcolii;

b.      selecţia dosarelor depuse – 14.12.2018;

c.       afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor depuse–14.12.2018, ora 15.00;

d.      depunerea contestaţiilor în urma dosarelor depuse – 17.12.2018, între orele 08.00 – 12.00;

e.       afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse ca urmare a selecţiei dosarelor – 17.12.2018, ora 15.00

f.       susţinerea probei scrise – 21.12.2018, ora 10.00;

g.      afişarea rezultatelor probei scrise –21.12.2018, ora 15.00;

h.      depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise – 24.12.2018, între orele 09.00 – 12.00;

i.        afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse la  proba scrisă – 24.12.2018, ora 15.00;

j.        susţinerea  interviului – 27.12.2018, ora.10.00;

k.      afişarea rezultatelor interviului– 27.12.2018, ora 15.00;

l.        depunerea contestaţiilor în urma susţinerii interviului – 28.12.2018, între orele 09.00 – 12.00;

m.    afişarea rezultatelor contestaţiilor în urma interviului și a rezultatelor finale – 28.12.2018, ora 14.00;

 

Tematica / Bibliografie:

·         Legea Educației Naționale, nr. 1/2011 – Art.12 (8)

·         OMEN 5079/31 august 2016 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar:

Titlul II- Cap II, art.9, art. 10,

Titlul III- Cap II,Cap III- art.21

Titlul IV- Cap. I, art. 39, Cap II, Cap. IV, Cap. V

Titlul VII- Cap. I, art. 105

·         Statutul elevului / OMENCS nr.4742/10.08.2016 : Cap. II, art. 6, art. 7, Cap. III, art. 14, art. 15, art. 16

·         Codul Muncii, Titlul IX

·         Cosmovici, A., Iacob, L., Psihologie școlară, Polirom, 2005: Cap. IV, Cap. II, Cap. X

·         Fişa postului de pedagog şcolar - Ordin M.E.C.T.S. nr. 6143/2011

 

 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Tehnologic „Henri Coandă”, Buzău, str. Horticolei, nr. 50, tel. 0238/710650; 0766587890, e-mail liceul_henri_coanda_bz@yahoo.com

 

DESCARCA BIBLIOGRAFIE: 

·         LEGEA educației naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011 https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/125150

·         CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 (**republicat**) https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/204901

·         Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar : https://www.edu.ro/etichete/rofuip 

·         STATUT din 10 august 2016al elevului*) https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/181089

·         Cosmovici, A., Iacob, L., Psihologie școlară, Polirom, 2005: : a-cosmovici-l-iacob-psihologie-scolara.pdf (19157493) 

·         Fişa postului de pedagog şcolar   Anexa 13 fisa post PEDAGOG (1).doc (221184)