ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI format din SPĂLĂTOREASĂ/LENJEREASĂ G (0,5 normă) şi ÎNGRIJITOR M (0,5 normă)

20.11.2018 13:33

ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI format din  SPĂLĂTOREASĂ/LENJEREASĂ G (0,5 normă)  şi  ÎNGRIJITOR M (0,5 normă)

 

Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Buzău cu  sediul în localitatea Buzău, str. Horticolei nr.50, judeţul Buzău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant format din (0,5 normă)   SPĂLĂTOREASĂ/LENJEREASĂ G şi  (0,5 normă)  ÎNGRIJITOR M,  conform H.G. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

CONDIȚII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDIȚII SPECIFICE NECESARE ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURS ȘI A OCUPĂRII FUNCȚIEI CONTRACTUALE SUNT:

Pentru ocuparea postului contractual vacant de Spălătoreasă/lenjereasă și Îngrijitor:

·      Școală profesională în domeniu sau 10 clase/curs de calificare de croitorie

·      Experienţa anterioară în posturi similare de minim 3 ani ;

·      Recomandare de la ultimul loc de muncă şi/sau calificativul pe ultimii 3 ani;

·      Abilități de comunicare și relaționare cu întreg personalul unității de învățământ;

·      Abilităţi de munca în echipă;

·      Disponibilitate de program flexibil;

·      Certificat medical cu aviz psihologic.

 

 DOSARUL DE CONCURS VA CONȚINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a)      cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

b)      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d)     carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)      cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f)       adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g)      curriculum vitae.

h)      Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

ATRIBUŢIILE PRINCIPALE ALE POSTULUI (extras din fișa postului)

Gestionează bunurile

·      Preia în subinventar, de la administrator, bunurile din clase, holuri, spaţii sanitare, oficii şi răspunde de păstrarea şi folosirea lor în condiţii foarte bune;

·      Preia materialele pentru curăţenie săptămânal şi justifică folosirea acestora;

·      Răspunde de lucrurile personale ale copiilor aflate în sălile de grupă/clasa, holuri, spaţii sanitare pe perioada în care aceştia sunt la activităţi;

Efectuează lucrări de îngrijire a sectorului

·         Spală cu maşini de spălat automate şi calcă lenjeriile, feţele de masă, halatele, perdelele, draperiile, păturile, covoare etc.;

·         Execută lucrări de reparare a lenjeriilor deteriorate;

·         Confecţionează feţe de masă, lenjerii, etc

·         ştergerea prafului, măturat, spălat;

·         scuturarea preşurilor (unde este cazul);

·         spălatul uşilor, geamurilor, chiuvetelor, faianţei, mozaicurilor în sectorul în care a fost repartizat;

·         curăţenie la bucătărie ori de câte ori este nevoie;

·         păstrarea instalaţiilor sanitare în condiţii normale de funcţionare şi anunţarea administratorului de patrimoniu în cazul în care constată nereguli sau avarii;

·         folosirea instalaţiei termice, boilerul în condiţii optime;

·         execută lucrări de vopsire, vopsirea copacilor, a claselor (când este cazul);

·         curăţenia sălilor de clasă (zilnic);

·         curățenia curţilor interioare - măturat, strângerea gunoaielor din curte, amenajarea spaţiilor verzi (plantarea de flori;)

Aspecte privind atitudinea la locul de muncă

·           Nu părăseşte locul de muncă fără cerere scrisă adresată conducerii unităţii şi nu pleacă înainte de terminarea programului;

·           Efectuează analizele şi controlul sanitar periodic, conform normelor D.S.P.

·           Participă la instructajele organizate în unitate de persoanele cu responsabilităţi pe probleme de igienă, protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor;

·           Participă la cursuri de igienă organizate de D.S.P.;

·           Respectă normele igienico-sanitare privind circuitul rufelor în spălătorie;

·           Respectă normele de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţie a muncii, cunoscându-şi atribuţiile în acest sens.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

·         depunerea dosarelor – 03.12.2018 – 07.12.2018, între orele 08.00 – 16.00, la secretariatul şcolii;

·         selecţia dosarelor depuse – 10.12.2018;

·         afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor depuse – 10.12.2018, ora 15.00;

·         depunerea contestaţiilor în urma dosarelor depuse – 11.12.2018, între orele 09.00 – 12.00;

·         afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse ca urmare a selecţiei dosarelor – 11.12.2018, ora 15.00

·         susţinerea probei scrise și probei practice – 14.12.2018, ora 10.00;

·         afişarea rezultatelor la proba scrisă și proba practica – 14.12.2018, ora 16.00;

·         depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise și probei practice – 17.12.2018, între orele 09.00 – 12.00;

·         afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse la  proba scrisă/practică – 17.12.2018, ora 16.00;

·         susţinerea  interviului – 19.12.2018, ora.10.00;

·         afişarea rezultatelor interviului – 19.12.2018, ora 16.00;

·         depunerea contestaţiilor în urma susţinerii interviului – 20.12.2018, între orele 09.00 – 12.00;

·         afişarea rezultatelor contestaţiilor în urma interviului și a rezultatelor finale – 20.12.2018, ora 16.00;

 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Tehnologic „Henri Coandă”, Buzău, str. Horticolei, nr. 50, tel. 0238/710650; 0766587890, e-mail liceul_henri_coanda_bz@yahoo.com și pe pagina oficială a liceului https://liceulhenricoandabuzau.webnode.ro/