ANUNȚ CONCURS MUNCITOR ȘI ÎNGRIJITOR

28.02.2017 15:49

ANUNȚ CONCURS MUNCITOR ȘI ÎNGRIJITOR

 

fisa_postului_ingrijitor.doc (222208)
fisa_postului_muncitor_de_intretinere.doc (213504)

 

ANUNȚ CONCURS


Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Buzău organizează concurs pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante de 
MUNCITOR
CALIFICAT IIG (electrician reparații și întreținere) - 1 post 
şi ÎNGRIJITOR IG - ½ post,
conform H.G. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

 

Concursul va avea loc la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a concursului.
Termenul de depunere al dosarelor este 21.03.2017
, ora 14ºº, la secretariatul şcolii.

 

CONDIȚII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit
cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra
statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar faceo incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDIȚII SPECIFICE:
Pentru ocuparea postului vacant de muncitor II – electrician întreținere și reparații:

 Studii medii sau școală profesională având calificare în specialitatea postului;
 Experiență în domeniu;
 Abilități de comunicare și relaționare cu întreg personalul unității de învățământ;
 Abilitaţi de munca în echipă;
 Disponibilitate de program flexibil;
 Răspunde de inventarul încredinţat
 Cunoștințe de legislație specifică locului de muncă și în domeniul Securității în muncă și PSI;
 Efectuează și alte sarcini trasate de către conducerea unității, inclusiv lucrări de întreținere
instalații termice și sanitare;

 Certificat medical cu aviz psihologic.

 

Pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor:
 Școală profesională sau 10 clase;
 Vechime în sistemul de învățământ de minim 3 ani ;
 Abilități de comunicare și relaționare cu întreg personalul unității de învățământ;
 Abilitaţi de munca în echipă;
 Disponibilitate de program flexibil;
 Cunoștințe de legislație specifică locului de muncă și în domeniul Securității în muncă și PSI;
 Efectuează și alte sarcini trasate de către conducere în limita capacității fizice și intelectuale și
a programului de lucru;

 Certificat medical cu aviz psihologic.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
Pentru postul de muncitor II:
21 Martie 2017,ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;

22 Martie 2017- selecția dosarelor de concurs și afișarea rezultatelor;
23 Martie 2017, intervalul orar 11,30-13,30: depunerea contestațiilor la proba de selecție a
dosarelor;
24 Martie 2017: rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor în urma contestațiilor;

27 Martie 2017, ora 10,00: proba scrisă și afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă;
28 martie 2017: depunerea contestațiilor la proba scrisă;
29 Martie 2017: rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor;

30 Martie 2017, ora 10,00: proba practică și afișarea rezultatelor la proba practică;
30 Martie 2017, intervalul orar 14.00- 16,00: depunerea contestațiilor la proba practică;
31 Martie 2017: rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor în urma contestațiilor;

3 Aprilie 2017, ora 10: proba interviului și afișarea rezultatelor la proba interviu;
4 Aprilie 2017, intervalul orar 11,30-13,30: depunerea contestațiilor la proba interviu;
5 Aprilie 2017: rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor în urma contestațiilor precum și a
rezultatelor finale.

Pentru postul de îngrijitor:
21 Martie 2017,ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;

22 Martie 2017- selecția dosarelor de concurs și afișarea rezultatelor;
23 Martie 2017, intervalul orar 11,30-13,30: depunerea contestațiilor la proba de selecție a
dosarelor;
24 Martie 2017: rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor în urma contestațiilor;

27 Martie 2017, ora 10,00: proba practică și afișarea rezultatelor la proba practică;
28 Martie 2017, intervalul orar 11,30- 13,30: depunerea contestațiilor la proba practică;
29 Martie2017: rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor în urma contestațiilor;

30 Martie 2017, ora 10: proba interviu și afișarea rezultatelor la proba interviu;
30 Martie 2017, intervalul orar 14,00 -16,00: depunerea contestațiilor la proba interviu;
31 Martie 2017: rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor în urma contestațiilor precum și
a rezultatelor finale.

 

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice
organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor
specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie
și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care
să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult
6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
h) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele
emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
i) Aviz psihologic.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente
penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei
probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz,
adeverințele care atestă experiența vor fi prezentate și în original în vederea verificării
conformității copiilor cu acestea.

 

BIBLIOGRAFIE:
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar – ORDINUL
MENCS NR. 5079/2016
- LEGEA 319/2006 privind Reguli de Protecția Muncii și PSI;
- Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 și Normele de aplicare aprobate prin H.G. nr.
1425/2006
- Codul Muncii - Legea 53/2003- cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Tehnologic „Henri Coandă”, Buzău, str.
Horticolei, nr. 50, tel. 0238/710650; 0766587890, e-mail liceul_henri_coanda_bz@yahoo.com