ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR IV (BUCĂTAR)

20.11.2018 13:31

ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE

MUNCITOR IV (BUCĂTAR)

Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Buzău cu  sediul în localitatea Buzău, str. Horticolei nr.50, judeţul Buzău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale temporar vacante, muncitor calificat IV (bucătar) –1 post, conform HG 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

 

CONDIȚII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDIȚII SPECIFICE NECESARE ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURS ȘI A OCUPĂRII FUNCȚIEI CONTRACTUALE SUNT:

·         Școală profesională în domeniu sau 10 clase și curs de calificare - bucatar;

·         Experiență în domeniu de minim 3 ani;

·         Recomandare de la ultimul loc de muncă şi/sau calificativul pe ultimii 3 ani;

·         Abilități de comunicare și relaționare cu întreg personalul unității de învățământ;

·         Abilităţi de munca în echipă;

·         Disponibilitate de program flexibil;

·         Certificat medical cu aviz psihologic.

 

 DOSARUL  DE CONCURS VA CONȚINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a)      cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

b)      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d)     carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)      cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f)       adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g)      curriculum vitae.

h)      Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

ATRIBUŢIILE PRINCIPALE ALE POSTULUI (extras din fișa postului)

·         Răspunde de ordinea şi curăţenia din bucătărie, sala de mese şi din sălile aferente (camera de pâine, camera de zarzavat etc);

·         Pregăteşte echipamentul de bucătărie pentru a fi folosit;

·         Răspunde de întreţinerea suprafeţelor şi ariilor de lucru;

·         Asigură curăţirea echipamentului de bucătărie şi respectarea normativelor igienico-sanitare în vigoare;

·         Răspunde de întreaga cantitate de pâine primită în ziua respectivă;

·         Asigură servirea meselor beneficiarilor în condiţii corespunzatoare de igienă şi de securitatea bunurilor;

·         Răspunde de obiectele de inventar pe care le are in gestiune, le predă la schimb  pe bază de proces verbal şi nu are voie să înstrăineze alimente şi obiecte de inventar aflate în gestiunea instituţiei;

·         Răspunde de modul de îndeplinire a sarcinilor faţă de bucătar şi în faţa organelor de control sanitare;

·         Contribuie la asigurarea circuitului corect al alimentelor şi al resturilor alimentare, precum şi la păstrarea lor în condiţii corespunzătoare de igienă şi depozitare;

·         Participă la pregătirea şi conservarea alimentelor pentru iarnă;

·         Întocmeşte în colaborare cu asistenta medicală, contabilul şef, magazinerul şi administratorul, meniul saptamânal şi-l supune spre aprobare şefului de centru;

·         Îşi însuşeşte şi respectă  legislaţia în vigoare cu privire la protecţia socială şi legislaţia specifică activităţii proprii;

·         Acţionează în conformitate cu  S.S.C. existente, asumându-şi rolurile corespunzătoare;

·         Primeşte şi soluţionează şi alte sarcini trasate de conducerea instituţiei,  pe linie ierarhică, în limita competenţelor profesionale pe care le are.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

·         depunerea dosarelor – 26.11.2018 – 29.11.2018, între orele 08.00 – 16.00, în zilele lucrătoare, la secretariatul şcolii;

SELECTIA DOSARELOR

·         selecţia dosarelor depuse – 03.12.2018;

·         afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor depuse – 03.12.2018, ora 15.00;

·         depunerea contestaţiilor în urma dosarelor depuse – 04.12.2018, între orele 09.00 – 12.00;

·         afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse ca urmare a selecţiei dosarelor – 04.12.2018, ora 15.00

PROBA PRACTICĂ

·         susţinerea probei practice – 06.12.2018, ora 10.00;

·         afişarea rezultatelor la proba practica – 06.12.2018, ora 15.00;

·         depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei practice – 07.12.2018, între orele 09.00 – 12.00;

PROBA INTERVIU

·         susţinerea  interviului – 12.12.2018, ora.10.00;

·         afişarea rezultatelor interviului – 12.12.2018, ora 15.00;

·         depunerea contestaţiilor în urma susţinerii interviului – 13.12.2018, între orele 09.00 – 12.00;

·         afişarea rezultatelor contestaţiilor în urma interviului și a rezultatelor finale – 14.12.2018, ora 10.00.

 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Tehnologic „Henri Coandă”, Buzău, str. Horticolei, nr. 50, tel. 0238/710650; 0766587890, e-mail liceul_henri_coanda_bz@yahoo.com și pe pagina oficială a liceului https://liceulhenricoandabuzau.webnode.ro/