ANUNŢ CONCURS Privind ocuparea 1 post vacant personal didactic auxiliar – pedagog şcolar

18.09.2018 15:19

 

ANUNŢ CONCURS

Privind ocuparea 1 post  vacant personal didactic auxiliar – pedagog şcolar

 

Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Buzău cu  sediul în localitatea Buzău, str. Horticolei nr.50, judeţul Buzău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale,

de pedagog şcolar I A ( studii medii) –1 post, conform HG 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Termenul de depunere al dosarelor este 5.10.2018, ora 16ºº, la secretariatul şcolii.

Conţinutul dosarului de concurs ( conform art.6, HG. Nr.286/2011, cu modificările ulterioare):

(1)   Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a.       cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b.      copia actului de identitate sau oricare alt document care atestă identitatea, potrivit legii;

c.       copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d.      carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie/şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e.       cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f.       adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g.      curriculum vitae.

(2)   Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

(3)   În cazul documentului prevăzut la alin.(1) lit. e), candidatul declarat admis la  selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale,  are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

(4)   Actele prevăzute la alin.(1) lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

CONDIŢII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI (conform art.3, HG nr.286/2011, cu modificările ulterioare):

a.       are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic – European şi domiciliul în România;

b.      cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c.       are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d.      are capacitate deplină de exerciţiu;

e.       are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f.       îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g.       nu a fost condamnată  definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

-          studii medii;

-          vechime în specialitate şi/sau experienţă în domeniu minim 3 ani;

-          recomandare de la ultimul loc de muncă şi/sau calificativul pe ultimii 3 ani;

-          aviz psihologic;

-          cunoştinţe de utilizare şi operare PC;

-          abilităţi de comunicare și relaționare cu elevii;

-          spirit organizatoric;

-          capacitate de gestionare a timpului și a priorităților;

-          disponibilitate de program în 2 schimburi;

-          disponibilitate la timp de lucru prelungit.

 

DESCRIEREA POSTULUI

1.      Compartimentul administrativ

2.      Denumirea postului: pedagog şcolar

3.      Norma de activitate – 40 ore/ săptămână

 

RELAŢII CU ALTE POSTURI

1.      ierarhice de subordonare – director, director adjunct;

2.      de colaborare: cu elevii din internat, profesorul de serviciu, responsabilii de sectoare.

 

ATRIBUŢII GENERALE SPECIFICE POSTULUI (extras din fişa postului)

-          respectarea planurilor manageriale ale şcolii;

-          implicarea în activităţile şcolii, la nivelul compartimentului;

-          realizarea planificării calendaristice a compartimentului;

-          cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare;

-          folosirea tehnologiei informatice de proiectare;

-          organizarea documentelor oficiale;

-          asigurarea evidenţei, ordonării în cadrul compartimentului unităţii;

-          elaborarea de proceduri operaţionale;

-          respectarea şi asigurarea fluxului informaţional al compartimentului;

-          asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment;

-          asigurarea interfeţei privind comunicarea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi;

-          identificarea nevoilor proprii de dezvoltare;

-          participarea la activităţi de formare profesională şi dezvoltare în carieră;

-          planificarea activităţii compartimentului prin prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea imaginii şcolii;

-          îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/ sau directorul, care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de responsabilitate;

-          respectarea ROFUIP, ROI, a normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţii în cadrul unităţii de învăţământ.

 

 

 

 

GRAFIC DE DESFĂŞURARE

a.       depunerea dosarelor – 2.10.2018 – 5.10.2018 între orele 08.00 – 16.00, în zilele lucrătoare, la secretariatul şcolii;

b.      selecţia dosarelor depuse – 8.10.2018

c.       afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor depuse – 9.10.2018, ora 11.00;

d.      depunerea contestaţiilor în urma dosarelor depuse – 9.10.2018, între orele 12.00 – 16.00;

e.       afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse ca urmare a selecţiei dosarelor – 10.10.2018, ora 11.00

f.       susţinerea probei scrise – 15.10.2018, ora 10.00;

g.       afişarea rezultatelor probei scrise – 15.10.2018, ora 15.00;

h.      depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise – 16.10.2018, între orele 09.00 – 12.00;

i.        afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse ca urmare a probei scrise – 17.10.2018, ora 15.00;

j.        susţinerea  interviului – 18.10.2018, ora.10.00;

k.      afişarea rezultatelor interviului – 18.10.2018, ora 15.00;

l.        depunerea contestaţiilor în urma susţinerii interviului – 19.10.2018, între orele 09.00 – 12.00;

m.    afişarea rezultatelor contestaţiilor în urma interviului –19.10.018, ora 15.00;

n.      afişarea rezultatelor finale – 22.10.2018, ora 11.00.

 

TEMATICA CONCURSULUI

1.      Organizarea sistemului de învăţământ preuniversitar;

2.      Internatul şcolar.

 

BIBLIOGRAFIE – pentru concursul de ocupare a 1 post pedagog şcolar:

1.      Legea 1/ 2011 – Legea Educaţiei Naţionale (art.12 (8));

2.      OMEN 3.027/2018, OMEN 5079/31 august 2016 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (Titlul II, III şi V);

3.      Legea 53/ 2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare ( Titlul IX)

4.      Contractul Colectiv de Muncă nr. 78/22.02.2017;

5.      Statutul elevului / OMENCS nr.4742/10.08.2016 (art.14,15,16);

6.      Cucoş, Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2006;

1.      Psihopedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2005 (capitolele: Învăţarea în şcoală, Personalitatea elevului, Comunicarea didactică şi Devierile comportamentale ale elevilor şi combaterea lor. Eşecul la învăţătură şi prevenirea lui).

 

 

 

NOTĂ:

Conform HG 286/2011 sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minim 70 de puncte;

Documentele vor fi aduse îndosariate în ordinea menţionată într-un dosar cu şină;

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Tehnologic „Henri Coandă”, Buzău, str. Horticolei, nr. 50, tel. 0238/710650; 0766587890, e-mail liceul_henri_coanda_bz@yahoo.com